Què és l'APS?

Característiques de l'APS

Un mètode per a l'educació formal i no formal, per a totes les edats i que ha de comptar amb un espai temporal precís
S'aplica en àmbits educatius formals i no formals, a qualsevol edat i en totes les etapes educatives. Convé situar les experiències dintre de les possibilitats temporals de cada institució. En l'educació formal es poden col·locar en: tutories, crèdits de síntesi o de recerca, pivotant en una o vàries matèries, activitats extraescolars, o en un temps destinat específicament al tema. Pel que fa a l'educació no formal, s'ubicaran en: colònies, campaments, camps de treball, trobades setmanals i altres.


Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat
Concep el servei com una resposta a necessitats reals de la societat: protecció del medi ambient, recuperació del patrimoni cultural, ajuda a grups socials amb necessitats, etc. El servei permetrà aplicar coneixements previs, formular interrogants intel·lectuals i cívics, i ser font d'experiències que obrin a noves adquisicions. Serà un esforç de cooperació, un exercici de responsabilitat i un espai de col·laboració recíproca on totes les parts ofereixen i reben quelcom de valor.


Un procés d'adquisició de coneixements i competències per a la vida
Desenvolupa processos conscients, planificats i sistemàtics d'ensenyament i aprenentatge que relacionen tasques de servei amb continguts i competències rellevants. L'educació formal posarà en joc continguts factuals, procedimentals i de valor propis de les matèries escolars fins a convertir-los en competències que permetin enfrontar-se i resoldre els problemes vitals de la comunitat. L'educació no formal, després de prendre consciència de les competències i continguts que activen les seves propostes i formes d'intervenció, tractarà intencionalment les competències i continguts formatius relacionats amb el servei a la comunitat que impulsa l'entitat.


Un mètode de pedagogia activa i reflexiva
S'inspira en una pedagogia de l'experiència, participació activa, reflexió, interdisciplinarietat i resolució de problemes, cooperació, immersió en pràctiques de valor i avaluació múltiple. Una pedagogia d'aquestes característiques requereix que l'educador sigui més que un ensenyant.


Una xarxa de "partenaires" i instàncies de connexió i suport
Requereix un treball en xarxa que coordini les institucions educatives -escolars i no escolars- i les entitats socials que intervenen a la realitat. Aquesta aliança permetrà a les institucions educatives obrir-se al seu entorn i a les entitats socials exercir una influència formativa que completi l'acció de les institucions educatives i contribueixi a l'ideal de la ciutat educativa, on tot el teixit ciutadà exerceix alguna acció formativa. També convé comptar amb l'ajuda d'altres instàncies destinades a crear vincles de partenariat entre les institucions educatives i la resta d'entitats socials.


Activitats amb impacte formatiu i transformador
Incideix en l'aprenentatge de continguts intel·lectuals, afectius i de comportament; desenvolupa competències aplicables a diversos àmbits vitals; reviu el pensament crític i la responsabilitat cívica; transmet valors i virtuts que fomenten el desenvolupament personal i la ciutadania, i contribueix a millorar l'entorn social, així com les institucions implicades en el projecte.