Agenda i actualitat

Premi NAFENT 2010

  • La convocatòria s'adreça a joves d'entre 12 i 30 anys de centres educatius i entitats relacionades amb adolescents o joves. L'elaboració del projecte i la seva posada en pràctica ha de ser fruit d'un treball en equip en que han de participar tant adults (professorat, personal no docent, monitors, pares, mares...) com, i sobre tot, joves. Per optar al premi els projectes hauran de ser inèdits i hauran de promoure el foment de la participació i la convivència en l'entorn social deis joves. En la concessió dels premis es tindrà en compte: 1. La coherència, viabilitat i originalitat del projecte d'intervenció. 2. La participació de diferents estaments/sectors d'edat en l'elaboració del projecte, que sigui el resultat d'un veritable treball en equip. 3. La implicació i participació deis joves en la detecció, definició i desenvolupament de les activitats que proposi el projecte per a la millora del seu entorn i de les relacions que s'estableixen amb la resta de la societat. 4. Que siguin projectes d'intervenció que facilitin espais de trobada pel foment de la relació i concreció d'iniciatives que impliquin els joves en la resolució de situacions conflictives com agents actius per la convivència. 5. Que descriguin eixos de canvi i de millora, proposats pels mateixos joves.

    Data: Fins el 8 d'octubre de 2010